top of page
Sök
  • Skribentens bildDaniel Karlsson

Seger i striden!


Vi är i en nära KONFRONTATION mellan två motsatta kungariken! Mörkrets & lögnernas besegrade rike MOT kungarnas Kungs äro- och segerrika Rike!

När mörkret och Babylons förvirring blir tätare för varje dag, se till att FOKUSERA ditt hjärtas ögon i rätt riktning!


Vår ende Sanne Kung - Jesus Kristus - sitter på Sions heliga berg och lägger alla fiender under sina fötter. Hans Härlighet kommer att stiga över dig!

Detta en dag att välja mellan religion eller väckelse. Mörker eller Ljus. Låt oss skåda Honom, Ärans Kung! Se Guds dyrbara Lamm!


Den gamla ormens huvud har krossats. Han är gjord maktlös! Första Moseboken 3:15. Kvinnans Säd - vår Herre Jesus - är serumet mot syndens gift! Se upp till det tomma Korset och bli helad i Hans Namn.


Låt oss inte längre vara intrasslade i Egypten, låt oss resa oss i Hans blodköpta frihet. Skaka dammet av dig. Korsa Jordan! Ta territorium (!) men känn till dina Gudagivna gränser och auktoritet.


Du är inte ensam i den brinnande prövningen. Det finns En till i elden!

Det finns Återlösning och en Gudomlig plan för återupprättelse i varje förlust och attack av fienden som du kan ha upplevt. Herren kommer att kompensera dig och visa vägen framåt. Han själv är Vägen.


Vänd trons sköld mot den huvudkrossade ormens bedrägeri, manipulation och lögner. Utrusta dig själv med sanningen i GUDS ORD - Andens svärd !

”Och de besegrade honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord; och de älskade inte sina liv intill döden.” (Uppenbarelseboken 12:11).

Res på dig!


***

We are in a tight CLASH beteen two opposite kingdoms! The defeated kingdom of darkness & lies VERSUS the Glorious & Victorious Kingdom of the KING of kings!


As the darkness and the confusion of Babylon gets darker by the day, make sure to shift the FOCUS of the eyes of your heart in the right direction!

Our only True King Jesus is sitting on His Holy hill of Zion and laying every enemy under His feet. His Glory will be risen upon you!


This a day to choose between religion or revival. Darkness or Light. Let’s behold the Reviver. The King of Glory! The precious Lamb of God!


The head of the old serpent has been crushed. He is deemed powerless! Genesis 3:15. The Seed of the woman - our Lord Jesus - is the antidote to the poison of sin! Look to the empty Cross and be healed in His Name.


Let’s not be entangled in Egypt any longer, let’s arise in His Blood-bought Freedom. Cross the Jordan! Take territory (!) but know your God-given boundaries.


You are not alone in the fiery trial. There is another One in the fire!


There is Redemption and a Divine plan of Restoration in every loss and attack of the enemy that you may have experienced. The Lord will compensate you.

Turn that Shield of Faith on the deceiption, manipulation and lies of the head-crushed serpent. Equip yourself with the Truth of the WORD of GOD - the Sword of the Spirit!


”And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony; and they loved not their lives unto the death.” (Revelation 12:11).

Arise!


Bless / Daniel Karlsson


60 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 comentario


Kaj Eriksson
Kaj Eriksson
17 mar

Hi Daniel and Billdal church. I love you brother and sisters in the Lord and have prayed for

You and the body of believers. Since I meet you and church in the last summer I have received in my spirit that you all fighting a battle against wickedness of powers from the evil one. Do stand fast in unity with prayer and spiritual warfare pulling down strongholds and there will be victory. I do miss you all over there and will keep on praying for you and family.

The Lord bless you all. KAJ ERIKSSON (America Kaj)

Me gusta
bottom of page